REGULAMIN

1. Serwis internetowy www.englishonline24.com jest prowadzony przez Centrum Przygotowań do Egzaminów Cambridge z siedzibą w Łodzi ul. Joanny 13 , 93-404 Łódź , NIP 7291245677 , REGON 363908238 zwany dalej szkołą.

2. Usługi serwisu oferowane są osobom pełnoletnim. Korzystanie z serwisu przez osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych jest możliwie jedynie po uprzednim uzyskaniu przez nie stosownej zgody swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna.

3. Uczeń rozpoczynający naukę w szkole przygotowuje komunikator skype, słuchawki, mikrofon oraz zabezpiecza podłączenie do Internetu. Zalecana prędkość internetu: 0,5 Mbps dla wysyłania i pobierania danych.

4. Zajęcia dobierane są po wstępnej analizie potrzeb ucznia i poziomu znajomości języka. Uczeń wypełnia specjalny formularz oraz pisze PLACEMENT TEST. Szkoła przedstawia wynik i proponuje odpowiednie zajęcia. Bezpośredni nadzór nad wyborem poziomu prowadzi metodyk szkoły.

5. Uczeń wybiera dostępne w szkole terminy zajęć, częstotliwość spotkań oraz rodzaj lekcji. Aby nauka miała wymierny efekt, rekomendujemy lekcje co najmniej 2 razy w tygodniu. Minimalna możliwa ilość lekcji to jedna lekcja raz w tygodniu. Niewykorzystane lekcje w tym okresie przepadają.

6. Po ustaleniu terminu nauki oraz wybraniu rodzaju zajęć i pakietu uprawniającego do rabatu, kolejnym krokiem jest wpłata należytej sumy za lekcję bądź za wybrany pakiet. Wpłata powinna zostać dokonana co najmniej na 48 godzin przed ustalonym terminem lekcji. Dokonanie wpłaty jest równoznaczne z deklaracją rozpoczęcia zajęć i akceptacją regulaminu.

7. Opłatę za lekcje można uiścić poprzez system płatności.

8. Po zapłaceniu za lekcję umowę pomiędzy uczniem a szkołą English online uważa się za zawartą. Uczeń może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie przed jego upływem oświadczenia o woli odstąpienia od umowy.

9. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą. Zwrot wpłaty powinien nastąpić niezwłocznie.

10. Prawo do odstąpienia nie przysługuje Uczniowi w przypadku rozpoczęcia lekcji. Dz.U. 2014 poz. 827 Art. 38. pkt. 13

11. Jeżeli z powodów niezależnych od lektora bądź ucznia (przerwa w dostawie Internetu/ prądu, choroba) lekcja nie może odbyć się we wcześniej wyznaczonym terminie, zostanie ona przeniesiona za zgodą obu stron na inny termin.

12. Jeżeli lekcja nie odbędzie się z winy szkoły, a o powodach odwołania lekcji szkoła nie powiadomi ucznia najpóźniej na dwie godziny przed rozpoczęciem lekcji i nie ustali, za zgodą ucznia, nowego terminu, uczeń może wystąpić o zwrot opłaty za lekcję lub ustalić z lektorem nowy termin zajęć.

13. Spóźnienie ucznia odliczane jest od czasu zajęć.

14. Jeżeli lektor dzwoniąc do ucznia na podaną nazwę użytkownika Skype lub pod wskazany numer telefonu, nie zastanie go w ciągu piętnastu minut po umówionej godzinie, lekcję uznaje się za przeprowadzoną. W przypadku opuszczenia lekcji bez uprzedniego kontaktu z lektorem, uczeń ponosi koszty tej lekcji. W wypadkach losowych możliwe jest przełożenie terminu lekcji nie później niż 48 godzin przed jej rozpoczęciem. Konieczne jest uzgodnienie nowego terminu zajęć i potwierdzenie go przez biuro English online.

Ważne: odwołanie zajęć przez ucznia – następuje pisemnie mailem na adres office@englishonline24.com do 48h przed planowaną lekcją. W przypadku niedotrzymania terminu, lekcję uznaje się za przeprowadzoną i opłaconą.

15. Uczeń i szkoła ma prawo do zmiany lektora w trakcie trwania kursu.

16. Każdy uczeń szkoły ma obowiązek zapoznania się z niniejszym Regulaminem. Rozpoczęcie nauki w szkole jest tożsame z akceptacją niniejszego Regulaminu.

17. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. „O ochronie danych osobowych” (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim. Szkoła jest Administratorem Danych Osobowych. Dane ucznia wykorzystywane będą tylko w celach administracyjnych szkoły i do realizacji zamówienia.

18. Szkoła zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.